پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد،تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی

مکان : نمایشگاههای بین المللی شهرآفتاب

اریخ

18 – 21 آبان