درباره ما

درباره ما


غرفه سازی نمایشگاهی مهمترین و اساس یترین بخش حضور شما در هر نمایشگاهی است. غرفه نمایشگاهی در حقیقت دفتر کار شماست، نمایانگر ذهنیت، برند، فعالیت و شخصیت کسب و کار شماست. غرفه سازی و فعالیتهای صورت گرفته در آن است که برند و هویت شما را برای بازدیدکنندگان و دیگر شرکت کنندگان معرفی م یکند .شرکت طرح و تجارت آر ای ه آگور دارنده گ ری د نمایشگاهی از نمایشگاه بین الملل ی تهران، ۳۰۰ متر کارگاه نجاری جهت ساخت مصنوعات چوبی و ۷ سال سابقه کاری، طراحی و اجرای رضایت بخش بیش از 2۰۰ شرکت و برند معتبر، از جمله پتروشیمی جم،اریس اوکسین، گروه ملی صنعتی فولاد ، فولاد اوکسین خوزستان )غرفه برتر سمپوزیوم فولاد کیش سال 14۰۰ ( ، هدایت کشتی خلیج فارس، چای محمود، چای گوزل، ال جی و اسنوا ، مفت خر است این شرکت ر ا جهت ان جام کلی ه امور طر اح ی و غرفه سازی ، بهمراه تیم مجرب، متعهد و ثابت در تهران و کیش معرفی نماید.