07
آوریل

طیف های گسترده رنگ و نتیجه ترکیب رنگ ها

برای همه مشخص است که انتخاب رنگ با توجه به روحیات و به تناسب تفاوت های فردی طیف های گسترده ای از رنگ را بوجود می آورد که در...

Read More